فرم درخواست تی شرت میکروتیک همراه با درج شماره مدرک

��مام دانشجویانی که در دوره شرکت نموده و موفق به دریافت مدرک بین اللملی میکروتیک گردند می .توانند فقط یک عدد ت�� شرت میکروتیک را با تخفیف ویژه دو��ه دری��������������فت نمایند لازم به ذ