>

MTCRE۸:۳۰-۱۷:۰۰۱۲-۱۴ مردادمشهد

دوره زمان برگزاری تاریخ برگزاری مکان برگزاری توضیحات
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۰-۱۳ فروردین مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱-۴ اسفند بیرجند
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۶-۲۸ بهمن مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۲-۱۹ بهمن مشهد
Network+ ۸:۳۰-۱۷:۰۰ دی ماه – روز های فرد مشهد
MTCINE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۷-۳۰ دی مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۳ دی مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۲-۲۵ آذر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۵-۱۸ آذر مشهد
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۹-۱۱ آذر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۵-۸ آذر مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳-۵ آبان مشهد
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۲-۱۳ آبان بیرجند
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳-۵ آبان مشهد
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۷-۲۹ مهر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۹-۲۲ مهر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۱-۱۴ مهر مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۸-۱۰ شهریور مشهد
MTCTCE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱-۳ شهریور مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵-۲۸ مرداد رشت
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۸-۲۱ مرداد مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۷-۳۰ تیر مشهد
سمینار وایرلس ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵ تیر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۳-۱۶ تیر بجنورد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۵-۹ تیر مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۳ اردیبهشت بیرجند
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۵-۱۶ اردیبهشت هرات افغانستان
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۱-۱۴ اردیبهشت هرات افغانستان
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۵-۸ اردیبهشت مشهد
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳۱-۱ اردیبهشت – فروردین مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ فروردین مشهد مجتمع انفورماتیک بین الملل
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۵-۱۸ فروردین مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ اسفند و فروردین مشهد مجتمع انفورماتیک بین الملل
MTCINE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۸-۲۱ اسفند مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۱-۱۴ اسفند مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۵-۷ اسفند مشهد
VOIP ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۲-۱۴ اسفند مشهد مهندس مسعودی
VOIP ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۷-۲۹بهمن مشهد مهندس مسعودی
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۲ بهمن مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۳-۱۵بهمن رشت
MTCTCE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۷-۹ بهمن مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۲-۲۵ دی مشهد
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۶-۱۸ دی مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱-۴ دی بیرجند
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵-۲۷ آذر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۶-۱۹ آذر رشت
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۸-۱۲ آذر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۶-۲۸ آبان سبزوار
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۲-۲۴ آبان اسفراین
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۳-۱۴ آبان مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۲-۲۴ و ۲۰ مهر مشهد
Virtual Datacenter ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۹-۱۰ مهر مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۴-۱۶ مهر مشهد
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵-۲۷ شهریور مشهد و آموزش کار با IBSng
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۹-۲۲ شهریور مشهد
MTCTCE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۸-۳۰ مرداد مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۴-۲۶ مرداد اسفراین
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۳ مرداد سبزوار
+ Network ۱۸:۰۰-۲۱:۰۰ ۲۱ تیر مشهد ۳ روز در هفته
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۷-۹ مرداد تهران
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳-۶ مرداد اسفراین
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳۰ تیر- ۱مرداد سبزوار
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۷-۱۹ تیر مشهد شروع دوره مصادف با عید سعید فطر
MTCRE ۸:۳۰-۱۸:۰۰ ۱۴-۱۶ خرداد مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۸:۰۰ ۵-۸ خرداد مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۸:۰۰ ۳۱ اردیبهشت – ۲خرداد بجنورد
Virtual Datacenter ۸:۳۰-۱۸:۰۰ ۲۴-۲۳ اردیبهشت مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۴-۲۶ اردیبهشت رشت
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۳-۲۰ اردیبهشت رشت
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۴-۱۷ اردیبهشت مشهد مقدس
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۶-۲۸ فروردین مشهد مقدس و  آموزش کار با IBSng
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵ فروردین مشهد مقدس Version 6.x
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۱۹ فروردین مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۵-۱۲ فروردین مشهد مقدس کمپ نوروزی
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۶-۱۷ اسفند مشهد مقدس ظرفیت تکمیل
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۳-۲۰ اسفند رشت
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۳-۱۴ اسفند شیراز
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۰-۱۲ اسفند شیراز
VMware-VCP-6 ۸:۳۰-۱۵:۰۰ ۴-۶ اسفند رشت
VMware-VCP-6 ۸:۳۰-۱۵:۰۰ ۱-۳ اسفند رشت
Virtual Datacenter ۸:۳۰-۱۸:۰۰ ۶-۷ اسفند مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۹-۲ بهمن – اسفند بجنورد
Asterisk ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳۰-۲۸ بهمن مشهد مقدس دوره پیشرفته
Asterisk ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۴-۱۶ بهمن مشهد مقدس دوره مقدماتی
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۴ بهمن مشهد مقدس ظرفیت تکمیل
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۴-۱۷ بهمن بیرجند
MTCTCE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۸-۱۱ دی مشهد مقدس
CEH ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ از ۳ آبان روزهای فرد مشهد مقدس
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲-۴ دی بیرجند
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۴-۲۷ آذر رشت
MTCUME ۱۵:۳۰-۱۹۰۰ ۱۷-۱۸-۲۳-۲۴ آذر مشهد مقدس
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۹-۲۱ آذر مشهد مقدس
MTCNA ۱۵:۳۰-۱۹۰۰ ۲۵ آبان  –  ۹ آذر مشهد مقدس
MTCNA ۱۰:۰۰-۱۴:۰۰ ۶-۲۵ آبان مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۴-۷ آذر بیرجند
VOIP ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۲ آبان مشهد مقدس
+Network ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵ مهر -۱۸ آبان روزهای زوج  مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۳-۱۶ آبان بیرجند
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۲-۲۵ مهر مشهد مقدس
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲-۳ مهر مشهد مقدس
MTCNA ۱۵:۰۰-۱۹:۰۰ روزهای زوج ۱۲-۳۰ شهریور- مهر مشهد مقدس تکمیل ظرفیت
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۵ شهریور بندرعباس
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۲-۱۴ شهریور مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۴-۷ شهریور مشهد مقدس
MTCTCE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۸-۳۰ مرداد مشهد مقدس
MTCINE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۷-۱۰ مرداد مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۷-۳۰ تیر مشهد مقدس
 Network+ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ خرداد مشهد مقدس
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۱۳ خرداد مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۳-۱۶ خرداد مشهد مقدس ظرفیت محدود
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۳۱۱اردیبهشت-خرداد مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۰-۱۳ اردیبهشت مشهد مقدس تکمیل ظرفیت
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۳-۴اردیبهشت مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۲-۱۵ فروردین مشهد مقدس تکمیل ظرفیت
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۶-۸ March کابل
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲-۵ March کابل
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۸-۷اسفند مشهد مقدس احتمال تغییر تاریخ
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ بهمن- اسفند ۲۹-۱ مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۲۲۵ بهمن مشهد مقدس ظرفیت محدود
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۶-۱۹ بهمن بیرجند
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰   ۲۳۲۶ دی مشهد مقدس ظرفیت محدود
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ آبان ۹۳ اصفهان
MTCWE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۸-۳۰ آبان مشهد مقدس ظرفیت تکمیل
MTCRE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۶-۷ آذر مشهد مقدس ظرفیت محدود
MTCTCE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ آذر ۱۲-۱۴ مشهد مقدس ظرفیت محدود
MTCUME  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۹-۳۰ خرداد IR – Mashhad ظرفیت تکمیل
MTCWE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۱-۲۳ خرداد IR – Mashhad
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۳-۱۶ خرداد IR – Mashhad
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۴ – ۱۹ اردیبهشت IR – Mashhad ظرفیت تکمیل
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۳-۲۶ اردیبهشت IR – Mashhad ظرفیت تکمیل
MTCTCE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۳-۵ اردیبهشت IR – Mashad  ظرفیت محدود
MTCWE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۴-۲۶ فروردین IR – Tabriz
MTCUME  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۲-۲۳ فروردین IR – Tabriz تکمیل ظرفیت
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۸-۲۱ فروردین IR – Tabriz
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۲-۱۵ فروردین IR – Mashad
MTCRE ۱۵-۱۶ اسفند IR – Mashad
MTCNA ۲۵-۲۸ Feb 2014 ۶-۹ اسفند IR – Karaj
MTCWE ۱۹-۲۱ Feb 2014 ۳۰-۲ اسفند-بهمن IR – Mashad
MTCNA ۱۶-۱۹ Jan 2014 ۲۶-۲۹ دی IR – Mashad ظرفیت تکمیل می باشد
MTCWE ۱۸-۲۰ Dec 2013 ۲۷-۲۹ آذر IR – Mashad
MTCTCE ۱۱-۱۳ Dec 2013 ۲۰-۲۲ آذر IR – Mashad تبت نام بر اساس اولویت
MTCNA ۲۶-۲۹ Nov 2013 ۵-۸ آذر IR – Mashad
MTCNA ۲۲-۲۵ Oct 2013 ۳۰-۰۳ مهر-آبان IR – Mashad
MTCNA ۱۵-۱۸ Oct 2013 ۲۳-۲۶ مهر IR – Mashad ظرفیت تکمیل 
MTCWE ۰۹-۱۱ Oct 2013 ۱۷-۱۹ مهر IR – Mashad ظرفیت محدود
MTCRE ۱۹-۲۱ Sep 2013 ۲۸-۳۰ شهریور IR – Mashad
MTCRE ۴-۵ Sep 2013 ۱۳-۱۴ شهریور IR – Tabriz
MTCRE ۰۲-۰۳ Sep 2013 ۱۱-۱۲ شهریور IR – Tabriz
MTCNA ۲۹-۰۱ Aug-Sep 2013 ۰۷-۱۰ شهریور IR – Tabriz
MTCWE ۲۶-۲۸ Aug 2013 ۰۴-۰۶ شهریور IR – Tabriz
MTCNA ۲۲-۲۵ Aug 2013 ۳۱-۰۳ شهریور – مرداد IR – Tabriz

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *