زمانبندی دوره ها

>

MTCRE۸:۳۰-۱۷:۰۰۱۲-۱۴ مردادمشهد

دوره زمان برگزاری تاریخ برگزاری مکان برگزاری توضیحات
Network+ ۸:۳۰-۱۷:۰۰ دی ماه – روز های فرد مشهد
MTCINE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۷-۳۰ دی مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۳ دی مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۲-۲۵ آذر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۵-۱۸ آذر مشهد
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۹-۱۱ آذر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۵-۸ آذر مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳-۵ آبان مشهد
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۲-۱۳ آبان بیرجند
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳-۵ آبان مشهد
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۷-۲۹ مهر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۹-۲۲ مهر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۱-۱۴ مهر مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۸-۱۰ شهریور مشهد
MTCTCE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱-۳ شهریور مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵-۲۸ مرداد رشت
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۸-۲۱ مرداد مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۷-۳۰ تیر مشهد
سمینار وایرلس ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵ تیر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۳-۱۶ تیر بجنورد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۵-۹ تیر مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۳ اردیبهشت بیرجند
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۵-۱۶ اردیبهشت هرات افغانستان
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۱-۱۴ اردیبهشت هرات افغانستان
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۵-۸ اردیبهشت مشهد
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳۱-۱ اردیبهشت – فروردین مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ فروردین مشهد مجتمع انفورماتیک بین الملل
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۵-۱۸ فروردین مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ اسفند و فروردین مشهد مجتمع انفورماتیک بین الملل
MTCINE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۸-۲۱ اسفند مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۱-۱۴ اسفند مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۵-۷ اسفند مشهد
VOIP ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۲-۱۴ اسفند مشهد مهندس مسعودی
VOIP ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۷-۲۹بهمن مشهد مهندس مسعودی
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۲ بهمن مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۳-۱۵بهمن رشت
MTCTCE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۷-۹ بهمن مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۲-۲۵ دی مشهد
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۶-۱۸ دی مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱-۴ دی بیرجند
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵-۲۷ آذر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۶-۱۹ آذر رشت
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۸-۱۲ آذر مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۶-۲۸ آبان سبزوار
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۲-۲۴ آبان اسفراین
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۳-۱۴ آبان مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۲-۲۴ و ۲۰ مهر مشهد
Virtual Datacenter ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۹-۱۰ مهر مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۴-۱۶ مهر مشهد
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵-۲۷ شهریور مشهد و آموزش کار با IBSng
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۹-۲۲ شهریور مشهد
MTCTCE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۸-۳۰ مرداد مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۴-۲۶ مرداد اسفراین
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۳ مرداد سبزوار
+ Network ۱۸:۰۰-۲۱:۰۰ ۲۱ تیر مشهد ۳ روز در هفته
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۷-۹ مرداد تهران
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳-۶ مرداد اسفراین
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳۰ تیر- ۱مرداد سبزوار
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۷-۱۹ تیر مشهد شروع دوره مصادف با عید سعید فطر
MTCRE ۸:۳۰-۱۸:۰۰ ۱۴-۱۶ خرداد مشهد
MTCNA ۸:۳۰-۱۸:۰۰ ۵-۸ خرداد مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۸:۰۰ ۳۱ اردیبهشت – ۲خرداد بجنورد
Virtual Datacenter ۸:۳۰-۱۸:۰۰ ۲۴-۲۳ اردیبهشت مشهد
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۴-۲۶ اردیبهشت رشت
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۳-۲۰ اردیبهشت رشت
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۴-۱۷ اردیبهشت مشهد مقدس
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۶-۲۸ فروردین مشهد مقدس و  آموزش کار با IBSng
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵ فروردین مشهد مقدس Version 6.x
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۱۹ فروردین مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۵-۱۲ فروردین مشهد مقدس کمپ نوروزی
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۶-۱۷ اسفند مشهد مقدس ظرفیت تکمیل
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۳-۲۰ اسفند رشت
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۳-۱۴ اسفند شیراز
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۰-۱۲ اسفند شیراز
VMware-VCP-6 ۸:۳۰-۱۵:۰۰ ۴-۶ اسفند رشت
VMware-VCP-6 ۸:۳۰-۱۵:۰۰ ۱-۳ اسفند رشت
Virtual Datacenter ۸:۳۰-۱۸:۰۰ ۶-۷ اسفند مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۹-۲ بهمن – اسفند بجنورد
Asterisk ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۳۰-۲۸ بهمن مشهد مقدس دوره پیشرفته
Asterisk ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۴-۱۶ بهمن مشهد مقدس دوره مقدماتی
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۴ بهمن مشهد مقدس ظرفیت تکمیل
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۴-۱۷ بهمن بیرجند
MTCTCE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۸-۱۱ دی مشهد مقدس
CEH ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ از ۳ آبان روزهای فرد مشهد مقدس
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲-۴ دی بیرجند
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۴-۲۷ آذر رشت
MTCUME ۱۵:۳۰-۱۹۰۰ ۱۷-۱۸-۲۳-۲۴ آذر مشهد مقدس
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۹-۲۱ آذر مشهد مقدس
MTCNA ۱۵:۳۰-۱۹۰۰ ۲۵ آبان  –  ۹ آذر مشهد مقدس
MTCNA ۱۰:۰۰-۱۴:۰۰ ۶-۲۵ آبان مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۴-۷ آذر بیرجند
VOIP ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۲ آبان مشهد مقدس
+Network ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۵ مهر -۱۸ آبان روزهای زوج  مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۳-۱۶ آبان بیرجند
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۲-۲۵ مهر مشهد مقدس
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲-۳ مهر مشهد مقدس
MTCNA ۱۵:۰۰-۱۹:۰۰ روزهای زوج ۱۲-۳۰ شهریور- مهر مشهد مقدس تکمیل ظرفیت
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۲۱-۲۵ شهریور بندرعباس
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۱۲-۱۴ شهریور مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۰۰ ۴-۷ شهریور مشهد مقدس
MTCTCE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۸-۳۰ مرداد مشهد مقدس
MTCINE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۷-۱۰ مرداد مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۷-۳۰ تیر مشهد مقدس
 Network+ ۸:۳۰-۱۷:۳۰ خرداد مشهد مقدس
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۱۳ خرداد مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۳-۱۶ خرداد مشهد مقدس ظرفیت محدود
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۳۱۱اردیبهشت-خرداد مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۰-۱۳ اردیبهشت مشهد مقدس تکمیل ظرفیت
MTCUME ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۳-۴اردیبهشت مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۲-۱۵ فروردین مشهد مقدس تکمیل ظرفیت
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۶-۸ March کابل
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲-۵ March کابل
MTCRE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۸-۷اسفند مشهد مقدس احتمال تغییر تاریخ
MTCWE ۸:۳۰-۱۷:۳۰ بهمن- اسفند ۲۹-۱ مشهد مقدس
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۲۲۵ بهمن مشهد مقدس ظرفیت محدود
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۶-۱۹ بهمن بیرجند
MTCNA ۸:۳۰-۱۷:۳۰   ۲۳۲۶ دی مشهد مقدس ظرفیت محدود
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ آبان ۹۳ اصفهان
MTCWE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۸-۳۰ آبان مشهد مقدس ظرفیت تکمیل
MTCRE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۶-۷ آذر مشهد مقدس ظرفیت محدود
MTCTCE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ آذر ۱۲-۱۴ مشهد مقدس ظرفیت محدود
MTCUME  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۹-۳۰ خرداد IR – Mashhad ظرفیت تکمیل
MTCWE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۱-۲۳ خرداد IR – Mashhad
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۳-۱۶ خرداد IR – Mashhad
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۴ – ۱۹ اردیبهشت IR – Mashhad ظرفیت تکمیل
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۳-۲۶ اردیبهشت IR – Mashhad ظرفیت تکمیل
MTCTCE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۳-۵ اردیبهشت IR – Mashad  ظرفیت محدود
MTCWE  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۴-۲۶ فروردین IR – Tabriz
MTCUME  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۲۲-۲۳ فروردین IR – Tabriz تکمیل ظرفیت
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۸-۲۱ فروردین IR – Tabriz
MTCNA  ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۲-۱۵ فروردین IR – Mashad
MTCRE ۱۵-۱۶ اسفند IR – Mashad
MTCNA ۲۵-۲۸ Feb 2014 ۶-۹ اسفند IR – Karaj
MTCWE ۱۹-۲۱ Feb 2014 ۳۰-۲ اسفند-بهمن IR – Mashad
MTCNA ۱۶-۱۹ Jan 2014 ۲۶-۲۹ دی IR – Mashad ظرفیت تکمیل می باشد
MTCWE ۱۸-۲۰ Dec 2013 ۲۷-۲۹ آذر IR – Mashad
MTCTCE ۱۱-۱۳ Dec 2013 ۲۰-۲۲ آذر IR – Mashad تبت نام بر اساس اولویت
MTCNA ۲۶-۲۹ Nov 2013 ۵-۸ آذر IR – Mashad
MTCNA ۲۲-۲۵ Oct 2013 ۳۰-۰۳ مهر-آبان IR – Mashad
MTCNA ۱۵-۱۸ Oct 2013 ۲۳-۲۶ مهر IR – Mashad ظرفیت تکمیل 
MTCWE ۰۹-۱۱ Oct 2013 ۱۷-۱۹ مهر IR – Mashad ظرفیت محدود
MTCRE ۱۹-۲۱ Sep 2013 ۲۸-۳۰ شهریور IR – Mashad
MTCRE ۴-۵ Sep 2013 ۱۳-۱۴ شهریور IR – Tabriz
MTCRE ۰۲-۰۳ Sep 2013 ۱۱-۱۲ شهریور IR – Tabriz
MTCNA ۲۹-۰۱ Aug-Sep 2013 ۰۷-۱۰ شهریور IR – Tabriz
MTCWE ۲۶-۲۸ Aug 2013 ۰۴-۰۶ شهریور IR – Tabriz
MTCNA ۲۲-۲۵ Aug 2013 ۳۱-۰۳ شهریور – مرداد IR – Tabriz

شبیه ساز آزمون بین المللی

با توجه به اینکه متقاضیان شرکت در دوره و آزمون میکروتیک نیازمند محک زدن اطلاعات خود می باشند این مجموعه اقدام به راه اندازی شبیه ساز آزمون بین اللملی  نموده است.

از مزایا استفاده از شبیه ساز آزمون:

 • عدم محدودیت زمانی و مکانی
 • امتیاز بندی مشابه آزمون های رسمی میکروتیک
 • مشاهده امتیاز و نقاط ضعف
 • سطح قبولی مشابه آزمون رسمی
 • استفاده رایگان برای دانشجویان موسسه

استفاده از شبیه ساز فقط مختص دانشجویان می باشد.

معرفی میکروتیک

RouterOS Ability

هر مدیر شبکه ای در شبکه خود ( از شبکه های کوچک اداری تا شبکه های بزرگ مانند دانشگاهها و‏ISP ‎‏ ها ) همیشه به چند ابزار ‏مهم برای مدیریت شبکه خود نیاز دارد ، از جمله : ‏

کنترل و ایجاد محدودیت در ترافیک ورودی ، خروجی ویا هر یک از بخش ها یا کاربران
‏دیواره آتش برای جلوگیری از حملات اینترنتی یا محدود کردن سطح دسترسی کاربران
‏استفاده از امکانات مختلف ‏Routing ‎‏ بر اساس آدرس مبدا ،مقصد ، پورت یا سرویس
‏امکان ایجاد ‏Tunneling Server ‎‏ و یا ‏ Access Server, Tunneling Client
‏و امکانات دیگری از قبیل ‏‎ ‎‏: ‏‎ DHCP Server , DNS Server , HotSpot Account Manager , …‎ Dynamic Routing,

برای همه نیاز های فوق ابزار های گوناگون سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارد که بطور کلی سه دسته بندی عمده دارند : ‏
‏۱-سخت افزار های گران قیمت مانند ‏Cisco Routers ‎‏ که علاوه بر قیمت بالا الالخصوص برای شبکه های با ترافیک بالا ، ‏مدیریت و تنظیمات آن بسیار زمانبر و طولانی می باشد.‏

‏۲-نرم افزار های تحت سیستم عامل ‏Windows ‎‏ که به تجربه ثابت شده اکثر مدیران شبکه علاقه چندانی به سپردن مدیریت شبکه ۲۴ ‏ساعته خود به چنین نرم افزار هایی ندارند

‏۳-نرم افزار های ‏Open Source ‎‏ تحت سیستم عامل لینوکس ، که نصب و راه اندازی آنها اکثرا نیاز به زمان و دانش فنی بالا می ‏باشد و بعضا از نظر امنیتی بخاطر ‏Open Source ‎‏ بودن دچار مشکلاتی می باشند‏.

MikroTik

MikroTik Router OS ‎‏ یک سیستم عامل طراحی شده بر پایه سیستم عامل یونیکس و مبتنی بر نیاز های‎ ‎فراوان و بروز شبکه ‏های کامپیوتری با قابلیتهای تکنیکی بسیار بالا و انعطاف پذیر ، پایدار و امن می باشد .ارایه این سیستم عامل بصورت نصب شده بر ‏روی روترهای متنوع تعبیه شده از سوی شرکت میکروتیک و همچنین قابل نصب بر روی سرور های سری ‏x86‎‏ می باشد.‏

 این سیستم عامل از سال ۱۹۹۵ میلادی به بازار عرضه شده و تا کنون طرفداران بسیاری در میان کاربران دارای شبکه های ‏Wireless ‎‏ ، ‏ISP ‎‏ ها ، شبکه های کوچک محلی و شبکه های گسترده پیدا کرده است . ‏
ممهمترین مزیت این سیستم عامل‎ ‎، مدیریت و اعمال تنظیمات بسیار راحت و سریع از طریق رابط وب و رابط نرم افزاری گرافیکی آن تحت نام ‏winbox ‎‏ می باشد که با حجم بسیار کم قابل نصب بر روی سیستم عامل بوده و مدیر شبکه از طریق آن به روترهای ‏میکروتیک خود متصل و با بالاترین سرعت ممکن به تنظیم یا دریافت آمار روتر خود می پردازد و همچنین افراد بسته به نیاز خود با حداقل اطلاعات توانایی مدیریت آن را خواهند داشت.

حتی در بسیاری موارد که روترهای دیگر توانایی پاسخگویی به نیاز شما را ندارند MikroTik به صورت بسیار خوبی نیاز های شما را براورده می کند.

MikroTik دارای رابطهای Gigabit Ethernet  و همچنین Wireless Interface می باشد که شما  می توانید از هر دو نوع رابط به صورت همزمان استفاده نمایید.

مزیت دیگر این محصولات قیمت مناسب و تجهیزات با کیفیت می باشد که البته این تجهیزات در ایران به راحتی قابل تهیه می باشند.‏

MikroTik  را میتوان  جایگزین یک یا چند و یا همه تجهیزات فعال شبکه خود که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است بگردانید.

 • Core Router
 • Bandwidth Manager  and shaper
 • Firewall
 • HotSpot Gateway
 • VPN Server/Client
 • Wireless AP/Router
 • MPLS / VPLS Support
 • ISP backbone Router
 • Dial-In Server
 • Dial-Out Server
 • Traffic logger
 • Radius Server
 • RAS & Accounting
 • and much more!

از قابلیتهای مهم MikroTik می توان به مدیریت پهنای باند بسیار کارا و دیواره آتش بسیار قوی  آن اشاره کرد.

در ادامه برخی از قابلیتهای مهم قابل ارائه در MikroTik ذکر شده است:

 • Best wireless performance
 • Improved Nstreme performance
 • Policy Routing and Load Balancing
 • Stateful firewall and P2P traffic filtering
 • Smaller and Less resource-hungry
 • Advanced Quality of Service and Queues
 • Bandwidth Limiting on PPP Connections
 • Dot1q support
 • RADIUS client
 • Cache and Web proxy
 • Most Tunnel Protocol (PPPoE – PPTP – L2TP – Open VPN – IPSec …)
 • STP bridging with filtering
 • WDS and Virtual AP
 • HotSpot for Plug-and-Play access
 • RIP, OSPF, BGP routing
 • DNS and DHCP Server and Client
 • Remote WinBox GUI and Web admin
 • Telnet/mac-telnet/ssh/console admin
 • real-time configuration and monitoring
 • User manager active sessions
 • High availability with VRRP
 • Bonding of Interfaces
 • Improved interface
 • High speed 802.11a/b/g wireless with WEP/WPA

استفاده از مطالب این سایت در دیگر سایتها و رسانه های الکترونیکی تنها با ذکر نام منبع و اسم سایت و درج لینک آن مطلب مجاز است

درباره ما

موسسه  اطلاع رسانی آفتاب مهر آساک

دارنده مجوز عرضه خدامات اینترنت  به شماره مجوز ۱۸۷-۱۹-۱۱ از سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

ارائه دهنده خدمات اینترنت پر سرعت در استان خراسان رضوی

تلفن فروش و پشتیبانی ۲۴ ساعته : ۰۵۱۱۸۸۴۷۰۵۹

آدرس دفتر جدید : مشهد خیابان هاشمیه  نبش هاشمیه ۲۴ پلاک ۱۸۸ طبقه سوم واحد ۵

دفتر نیشابور : نیشابور خیابان امام خمینی، منوچهری شمالی پاساژ علاالدین

پهنای باند

پهناي باند اختصاصي اينترنت و ارتباطات بين شعب از طريق بي سيم (Wireless)

مشتریانی كه به پهنای باند با سرعت بيشتر از سيستم هاي سيمي نیاز دارند، یا مایل نیستند كاربری خط تلفن خود را تغییر دهند و يا امکان برقراری ارتباط با سیم برای مشتری مقدور نیست می‌توانند با استفاده از این خدمات به پهنای باند دلخواه و مورد نیاز خود دسترسی یابند. در این روش با استفاده از باندهای فركانسی مشخص، ارتباط هوایی بین POPSite شرکت و سازمان مشتری برقرار می‌شود.

چگونگی برقراری ارتباط در روش بی‌سیم (wireless)

برقراری ارتباط میان مراكز و یا نقاط جغرافیایی مختلف شركت‌ها و سازمان‌ها در روش بی‌سیم، به صورت زیر انجام می‌شود:
ایجاد كانال ارتباطی از طرف شرکت: برای برقراری ارتباط هوایی بین دو نقطه مختلف، باید خط دید مستقیم (Line of Sight) یا LOS بین شركت سرویس‌دهنده و سازمان مشتری وجود داشته باشد. شركت MikrotikTrain این امكان را با استفاده از دكل‌های متعدد در سطح شهر مشهد ، شهرک هاي صنعتي و خارج از شهر( POPSite ) فراهم كرده است. به این ترتیب امكان برقراری ارتباط با تعداد بیشتری از مشتریان در نقاط جغرافیایی متعدد به وجود می‌آید.
پس از برقراری این ارتباط سازمان مشتری می‌تواند به طور شبانه‌روزی و آنلاین از خدمات اینترنت با سرعتی هزاران برابر روش و سيستم هاي سنتي بهره‌مند شود. در این روش متناسب با پهنای باند خریداری شده امكان برقراری ارتباط هم‌زمان برای ده‌ها كاربر و ارتباط شبكه‌ای كاربران در نقاط جغرافیایی مختلف و حتی در ساختمان‌ها و شهرهای جدا از یكدیگر به وجود می‌آید. در حال حاضر مشتریان و سازمان‌های متعددی از جمله سازمانهاي دولتي و خصوصي ، دانشگاه ها ، کارخانجات و ISP در سراسر استان از این بخش از خدمات اين شرکت استفاده می‌كنند و از پشتیبانی همه‌جانبه و اختصاصی شرکت نیز بهره‌مند می‌شوند.

ویژگی های سرویس های پهنای باند پارسیس ارتباطات

– استفاده از پهنای باند اختصاصی با سرعت دریافت و ارسال برابر و نا برابر بر اساس انتخاب سرویس توسط مشترک
– بهره مندی از تعداد زیاد POP Site در داخل شهر و خارج از شهر
– برقراری ارتباط میان بخش های مختلف سازمان و حتي در ساختمان های جدا از یکدیگر
– تامین امنیت داده ها و اطلاعات مشترک
– بهرمندی از پشتیبانی اختصاصی ۲۴ ساعته
– تضمین کیفیت مطابق با SLA (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي)
– امکان محدود کردن انواع پروتکل های TCP , UDP در صورت تمایل مشترک
– مانیتورینگ و امکان استفاده از آرشيو پهنای باند مصرفي توسط کاربر

قرارداد پهنای باند

ورود به پنل کاربری

ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA)

موسسه  اطلاع رسانی آفتاب مهر آساک (شماره ثبت ۹۰)

دارنده مجوز عرضه خدامات اینترنت  به شماره مجوز ۱۸۷-۱۹-۱۱ از سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

ارائه دهنده خدمات اینترنت پر سرعت وایرلس در استان خراسان رضوی

تلفن فروش و پشتیبانی ۲۴ ساعته : ۰۵۱۳۸۸۱۴۰۴۰

آدرس : مشهد هاشمیه ۴۱/۱ ،ذوالفقاری ۴ ، ساختمان پارسیس

Download

Useful tools and utilities

Winbox version 3.11 Configuration tool for RouterOS
Netinstall RouterOS Installation tool
v3.30 mipsle All packages for version 3.30 mipsle
The Dude Network monitor tool
Wireless link calculator Wireless link probability calculator
Trafr Traffic sniffer reader for Linux distributions
BTest Bandwidth test tool for Windows
Neighbour Neighbour viewer for Windows
Atheros RouterBOARD wireless card drivers
Archive See more tools in the Mikrotik Download archive

RouterOS

۶٫۳۲٫۴ (Bugfix only) ۶٫۳۵٫۲ (Current) ۵٫۲۶ (Legacy) ۶٫۳۶rc13 (Release candidate)
MIPSBE CRS, NetBox, NetMetal, PowerBox, QRT, RB9xx, hAP, mAP, RB4xx, cAP, hEX, wAP, BaseBox, DynaDish, RB2011, SXT, OmniTik, Groove, Metal, Sextant, RB7xx
Main package download download download download
Extra packages download download download download
SMIPS hAP lite
Main package download download download
Extra packages download download download
TILE CCR
Main package download download download
Extra packages download download download
The Dude server download download
PPC RB3xx, RB600, RB8xx, RB1xxx
Main package download download download download
Extra packages download download download download
ARM RB3011
Main package download download
Extra packages download download
The Dude server download
X86 RB230, X86
Main package download download download download
Extra packages download download download download
CD Image download download download download
The Dude server download download
MIPSLE RB1xx, RB5xx, Crossroads
Main package download download
Extra packages download download
GENERAL
Netinstall download download download download
The Dude client download
Changelog
MD5

Cloud Hosted Router

۶٫۳۲٫۴ (Bugfix only) ۶٫۳۵٫۲ (Current) ۵٫۲۶ (Legacy) ۶٫۳۶rc13 (Release candidate)
images img, vmdk, vhd, vhdx, vdi
The Dude server download download
VMDK image download download
VHDX image download download
VDI image download download
Raw disk image download download
Extra packages download download
The Dude client download
Changelog
MD5

SwitchOS

Switches
version 1.15 for RB260GS, RB260GSP download
version 1.15 for RB250GS download
Changelog

سوالات متداول

Frequently Asked Questions – سوالات متداول

FAQs – سوالات متداول

جهت ثبت نام در کلاس ابتدا تقویم آموزشی را مطالعه نموده و سپس در قسمت ثبت نام فرم مربوطه را تکمیل فرمایید .

پرداخت مبلغ پیش پرداخت جهت قطعی شدن ثبت نام ضروری می باشد.

همچنین قابل ذکر است که اولویت ثبت نام با نفرات می باشد که زود تر ثبت نام خود را قطعی نمایند و چنانچه ظرفیت دوره تمام شود دانشجو در دوره بعد ثبت نام خواهد گردید.

پس از تکمیل فرم واحد آموزش شرکت با شما تماس حاصل خواهد نمود

برای شرکت در اولین دوره میکروتیک MTCNA شما باید حداقل اشنایی با TCP/IP و شبکه های کامپیوتری را داشته باشید . همچنین اشنایی مختصر با زبان انگلیسی کمک زیادی در یادگیری مطالب به شما خواهد کرد.

برای شرکت در دیگر دوره های میکروتیک شما باید حتما امتحان مربوط به MTCNA را با موفقیت پشت سر گذاشته و مدرک MTCNA را داشته باشید

آزمون به صورت آنلاین در سایت میکروتیک و در حضور مدرس رسمی میکروتیک برگزار می‌گردد.

۶۰ دقیقه زمان برای ۲۵ سئوال در نظر گرفته می‌شود؛ در لحظه‌ پایان آزمون نمره‌ی دانش‌پژوه توسط میکروتیک به وی اعلام می‌گردد.

نمره قبولی در آزمون ۶۰% می‌باشد، درصورتی که نمره بین ۵۰% تا ۵۹% باشد میکروتیک یک شانس دوم به دانش‌پژوه می‌دهد تا با یک استراحت کوتاه و رفع مشکل مجددا آزمون برای وی برگزار شود( برای آزمون شانس دوم هیچ هزینه ای از دانشجو گرفته نخواهد شد(.