Mikrotik Train - صفحه اصلی

عنوان دوره

مکان برگزاری تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مدرس توضیحات
MTCNA مشهد مقدس ۲۲-۲۵ مهر ۸:۳۰-۱۷:۰۰ مهندس قاصری -
+Network مشهد مقدس ۲۵ مهر -۱۸ آبان   روزهای زوج
۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ مهندس یزدان پناه -
CEH مشهد مقدس ۲۶ مهر-۳ آذر   روزهای فرد ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مهندس بیدختی  
MTCRE مشهد مقدس ۷-۹ آبان ۸:۳۰-۱۷:۰۰ مهندس قاصری -
VOIP مشهد مقدس ۲۱-۲۲ آبان
۸:۳۰-۱۷:۰۰ مهندس مهاجرانی -
MTCNA مشهد مقدس ۲۳ آبان-۹ آذر ۱۵:۳۰-۱۹۰۰ مهندس قاصری -
MTCWE مشهد مقدس ۲۸-۳۰ آبان ۸:۳۰-۱۷:۰۰ مهندس قاصری -
MTCUME مشهد مقدس ۵-۷ آذر ۸:۳۰-۱۷:۰۰ مهندس قاصری -
MTCWE مشهد مقدس ۱۴-۲۸ آذر ۱۵:۳۰-۱۹۰۰ مهندس قاصری -
MTCTCE مشهد مقدس ۲۶-۲۸ آذر ۸:۳۰-۱۷:۰۰ مهندس قاصری -
MTCINE مشهد مقدس ۷-۱۰ بهمن ۸:۳۰-۱۷:۰۰ مهندس قاصری -
MTCNA Tajikistan February 1-4 ۸:۳۰-۱۷:۰۰ مهندس قاصری -

 

دوره میکروتیک MTCINE

ظرفیت دوره : 6 نفر

دوره میکروتیک MTCUME

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCTCE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCWE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCRE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCNA

ظرفیت دوره : 8 نفر

TOP