Mikrotik Train

feature one

ورود به فروشگاه

فروشگاه اینترنتی محصولات شبکه

feature two

ثبت نام کنید

کلاس های آموزشی میکروتیک

feature three

خرید پهنای باند

خدمات اینترنت پر سرعت در استان خراسان رضوی

دوره میکروتیک MTCINE

ظرفیت دوره : 6 نفر

دوره میکروتیک MTCUME

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCTCE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCWE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCRE

ظرفیت دوره : 8 نفر

دوره میکروتیک MTCNA

ظرفیت دوره : 8 نفر

عنوان دورهمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعت برگزاریمدرستوضیحات
MTCNA
Dubai18-20 November8:30 - 17:00Hamed Ghaseri-----
MTCNA
تهران۱۲-۱۵ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCNA
مشهد۲۲-۲۵ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCTCE
مشهد۷-۹ بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCWE
رشت۱۳-۱۵بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCRE
مشهد۲۱-۲۲ بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریظرفیت محدود
MTCWE
بیرجند۲۷-۲۹بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
VOIP
مشهد۲۷-۲۹بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودی Asterisk Fast Start -ظرفیت محدود
MTCNA
گرگانبهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
VOIP
مشهداسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیAsterisk Advanced
MTCWE
مشهد۵-۷ اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCNA
مشهد۱۱-۱۴ اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCINE
مشهد۱۸-۲۱ اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریظرفیت محدود
MTCWE
سبزواراسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
Virtual Datacenter
مشهداسفند۸:۳۰-۱۸:۰۰مهندس صدیقی-----
MTCNA
ایلاماسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCNA
افغانستان- کابل۱۷-۲۰ فروردین۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
+Network
مشهدفروردین۱۸:۰۰-۲۱:۰۰مهندس یزدان پناه۳ روز در هفته
MTCUME
مشهد۳۱-۱ اردیبهشت - فروردین۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCIPv6E
مشهد۲۱-۲۲ اردیبهشت۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریبرای اولین بار در ایران
MTCNA
یزداردیبهشت ۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصری-----
MTCNA
GeorgiaApril 21-24 8:30-17:00مهندس قاصری-----
MTCNA
DubaiMarch 07-108:30-17:00مهندس قاصری-----